Türk Müziği Literatürü ile Oda Müziği Eğitimi ve Müzik Eğitimi Lisansüstü Programlarındaki Ders Kazanımlarına Yansımaları

Hamza Serdar Turan
Kocaeli Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0003-3573-9617

Özet

Oda müziği, müzik eğitimi bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında birlikte müzik yapma etkinliklerinin gerçekleştiği derslerden biridir. Bu derslerde öğrenciler ulusal ve evrensel oda müziği örneklerini seslendirirler. Bu araştırmanın amacı Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programlarındaki oda müziği dersinde Türk bestecilerine ait eserlerin kullanılma durumunu ortaya koymak ve Türk bestecilerine ait piyanolu oda müziği eserleri kullanılarak gerçekleştirilen uygulama ile bu literatürün Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programlarındaki oda müziği ders içeriklerinde yer alan kazanımlara yansımalarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle lisansüstü düzeyde oda müziği eğitimi veren öğretim elemanları ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca doküman analizi yöntemiyle Türk bestecilerine ait piyanolu oda müziği eserleri listelenmiştir. Ardından Türk bestecilerine ait piyanolu oda müziği eserleri kullanılarak gerçekleştirilen oda müziği eğitimi, yapılandırılmış gözlem formları ile gözlemlenmiştir. Gözlem öncesi ve sonrası gözlemlenen öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde Nvivo12 programı kullanılmış, içerik analizi yapılmış ve bu analizler sonucunda belirli tema ve kodlara ulaşılmıştır. Doküman analizi yöntemi ile elde edilen eser listesinde 107 Türk bestecisine ait 447 oda müziği eserine ulaşılmıştır. Ulaşılan bu eserler Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarında gerçekleştirilen çalgı eğitimindeki enstrümanları kapsamaktadır. Öğretim elemanları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Türk bestecilerine ait oda müziği eserleri ile ilgili ders kazanımlarına ulaşma durumunu etkileyen faktörlerin, kısıtlı literatür ve öğrencilerin seviye farklılıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin Türk müziği ögelerine dair birikimlerinin yetersiz olması, Türk müziğine karşı ilgisiz olmaları ve seviyeye uygun eserlerin yetersiz olması gibi nedenlerle bu literatürün oda müziği eğitiminde kullanımının güçlük oluşturduğu tespit edilmiştir. Türk bestecilerine ait piyanolu oda müziği eserleri ile gerçekleştirilen gözlemler sonucunda bu literatür kullanılarak Müzik Eğitimi Yüksek Lisans Programlarındaki oda müziği dersi kazanımlarına ulaşıldığı ortaya çıkmıştır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlardan yola çıkarak araştırmanın son bölümünde Türk bestecilerine ait oda müziği eserlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için her seviyeye uygun eser yazılması, yazılı eserlerin basılması, bu literatürün öğretim programlarında ve sanatsal/bilimsel etkinliklerde yer alması gibi önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça Gösterimi

Turan, H. S. (2023). Türk Müziği Literatürü ile Oda Müziği Eğitimi ve Müzik Eğitimi Lisansüstü Programlarındaki Ders Kazanımlarına Yansımaları . Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub52

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

ISBN

PDF
978-975-447-579-1

DOI

Kategoriler