cover

Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri Düzenlenebilme Şartlarının Analizi
Şu kitabın bölümü: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.) 2023. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler.

Arif Hikmet Çakoğlu
Sinop Üniversitesi

Özet

Yapım işleri, oldukça geniş alanlardaki inşaat işlerini kapsadığı bilinmektedir. Kamu kurumları da ister yeni yapım ister büyük bakım onarım işleri olsun ihtiyaçlarını ihaleler yaparak karşılamaya çalışmaktadır. Halen yürürlükteki yasalardan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu en çok kullanılan olmakla beraber daha kısıtlı miktarda da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu tercih edilmektedir. Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen yapım işlerinde isteklilerden, mesleki alanda yeterliliğinin belirlenebilmesi amacıyla iş deneyim belgesini ibraz etmesi de istenir. Bu belgeye sahip olma konusunda Kanun’a bağlı olarak hazırlanan uygulama yönetmeliğinde detaylı bilgi verilmiştir. Kamuda çalışan veya özel sektördeki mühendis ve mimarların yanısıra, kamu kurumlarında yapım işlerinin en azından %80’inin tamamlanma sürecinde görev yapan müdür, bölge müdürü, il müdürü gibi idareciler ile, özel sektörde ya da daha önce bir kamu kurumuna yapım işi tamamlayanlar, iş ortaklıkları yolu ile belge temin edebilenler gibi nasıl ve hangi miktarda belge düzenlenebileceği ilgili yönetmelikte açıklanmıştır. Yine, daha önce yapım işi tamamlamamış mühendis ve mimarlara mezuniyet belgelerini, her bir yıl için belirli bir rakamı on beş yıla kadar iş deneyim belgesi olarak kullanabilme hakları verilmişken, daha önceki yıllarda müteahhitlik karnesi kapsamında tekniker, teknisyen, fen memuru gibi unvanlara verilen bu hak 4734 sayılı Kanun’a göre ihale edilen işlerde verilmemiştir. Ayrıca Kanun’un 22/d maddesi ile doğrudan temin usulüne göre yaptırılan yapım işlerinde iş deneyim belgesi aranmadığından özellikle büyükşehir belediyeleri sınırlarında bulunan kamu kurumlarına bu yöntemle iş yapanlar da iş bitirme belgesi almaya hak kazanabilmektedir. İş ortaklığında da bazen farklı iş deneyim belgesine sahip olmak isteyenler küçük ortak olarak tamamlanan işin sonunda iş bitirme belgesi alabilmektedir. Gerek iş ortaklığında gerekse büyükşehirlerde 22/d maddesine istinaden yaptırılan işler sonucunda yüklenici vasfına sahip olanların sayısı artmakla birlikte nitelik konusunda düşüş gözlenebilmektedir. Konuyla ilgili yeni düzenlemeler yapılıp iş ortaklıklarında farklı kısıtlamaların yanı sıra tekniker gibi diğer teknik elemanlara da mühendis ve mimarlara verilen yasal haktan düşük limitte de olsa yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

cover

Kaynakça Gösterimi

Çakoğlu, A. H. (2023). Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgeleri Düzenlenebilme Şartlarının Analizi. In: Çakoğlu, A. H. & Sancar, M. R. (eds.), Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlere Çok Yönlü Yaklaşımlar: Malzemeler ve Yöntemler (pp. 1-10). Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub50.c49

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

DOI

Kategoriler