Bankacılık Düzenlemelerinin Bankacılık Performansı Üzerine Etkileri

Burak Büyükoğlu
Gaziantep Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0002-1174-3112

Özet

Finansal piyasaların önemli sektörlerinden birisi bankacılık sektörüdür. Bu sebeple bankacılık sektörü, etkileri bakımından piyasaya yön veren sektörlerden birisidir. Sektörü etkilemesi beklenen en önemli unsurlardan birisi de düzenleyici otoriteler ve politika yapıcılar tarafından uygulamaya konulan bankacılık düzenlemeleridir. Bankacılık düzenlemeleri, riskleri minimize ederek performans artışında devamlılığı ve finansal piyasaların istikrarını sağlamaktadır. Bu çerçevede bankacılık düzenlemelerinin bankacılık sektörü performansına etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, bankacılık düzenlemelerinin bankacılık sektörü performansına etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada sermaye yeterliliği, likidite ve toplam karşılıklar olarak belirlenen temel bankacılık düzenleme göstergelerinin bankacılık performans göstergeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Birbirinden farklı gelişmişlik düzeyleri olan Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye’nin bankacılık sektörlerinin 2010-2019 dönemlerine ait yıllık verileri ile genelleştirilmiş momentler yöntemi uygulanmıştır.

Literatür incelemelerinde bankacılık düzenlemelerinin farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkeler için olumlu ve olumsuz sonuçlarının olduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple düzenleme otoriteleri ve kanun yapıcılar tarafından, ülke ve sektör farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılacak olan düzenlemelerin daha faydalı olacağı öngörülmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre düzenlemelerin en önemli göstergelerinden birisi olan sermaye yeterliliğinin bankacılık performansına etkisi Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan’da anlamlı ve pozitif yönde gerçekleşmiştir. Bu da düzenlemelerin, gelişmişlik düzeyleri ve sektör performansları farklı olsa da genel olarak ülkeler açısından bankacılık performansına etkilerinin olumlu olduğunu göstermektedir. 

Kaynakça Gösterimi

Büyükoğlu, B. (2023). Bankacılık Düzenlemelerinin Bankacılık Performansı Üzerine Etkileri. Özgür Yayınları. DOI: https://doi.org/10.58830/ozgur.pub47

Lisans

Yayın Tarihi

2 Mart 2023

ISBN

PDF
978-975-447-570-8

DOI

Kategoriler